top of page

REGULAMIN SERWISU

Serwis internetowy www.piotrsuski.pl ("Serwis") jest prowadzony przez Piotr Suski FOTOSZOP z siedzibą w Warszawie pod adresem: 03-134 WARSZAWA, ul. Książkowa 9D/104 NIP: 5291790362, REGON: 146574794.


§ 1.

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

  1. PIOTR SUSKI – należy przez to rozumieć Piotr Suski FOTOSZOP siedzibą w Warszawie pod adresem: 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 9D/104 NIP: 5291790362, REGON: 146574794;

  2. Użytkownik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego korzystająca z Serwisu;

  3. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, przeznaczone dla urządzeń przenośnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażonych w odpowiednie systemy operacyjne;

  4. Materiały Audiowizualne – wszelkie treści publikowane lub udostępniane w Serwisie przez Piotr Suski, w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

  5. Serwis – serwis internetowy piotrsuski.pl należący do Piotr Suski, dostępny pod adresem internetowym www.piotrsuski.pl ; poprzez Serwis piotrsuski.pl, w wyniku zawartej Umowy, umożliwia Użytkownikowi dostęp do Materiałów Audiowizualnych na zasadach określonych Umową; 

  6. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Piotr Suski i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Piotr Suski Usługi VOD w Serwisie. Treść Umowy wyznaczają postanowienia Regulaminu; 

  7. Usługa VOD – odpłatna audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych Użytkownikowi w postaci Materiału Audiowizualnego, w celu ich obejrzenia za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika; 

  8. Platforma sprzętowa – środowisko programistyczne spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, pozwalające na korzystanie z Serwisu;

  9. Cennik – aktualny cennik dla danego rodzaju Subskrypcji prezentowany na www.piotrsuski.pl

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady zawierania Umowy oraz korzystania z Serwisu, w tym dostarczania Materiałów Audiowizualnych. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie www.piotrsuski.pl/regulamin

 2. Regulamin Serwisu stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Użytkownik przed rejestracją w Serwisie powinien zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik rejestrując konto w Serwisie potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to jest składane poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku rejestracji.

§ 2

 1. Aby uzyskać dostęp do Usługi VOD należy dokonać rejestracji w Serwisie.

 2. Użytkownik, rejestrując się w Serwisie, powinien wskazać w formularzu swoje dane pozwalające na jego poprawną identyfikację. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest wskazanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych.

 3. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie za pośrednictwem konta zewnętrznego w serwisie Facebook lub Google. Rejestracja za pośrednictwem konta zewnętrznego wymaga akceptacji regulaminu tego serwisu.

 4. W efekcie rejestracji Użytkownika w Serwisie, wyboru rodzaju subskrypcji i opłacenia dostępu do Usługi VOD dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Piotr Suski.

 5. Piotr Suski przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy oraz wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku (poprzez e-mail).

§ 3

 1. W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu na Usługę VOD w modelu subskrypcji.

 2. Przez subskrypcję należy rozumieć usługę sprzedaży abonamentu na dostęp do Usługi VOD w określonych odstępach czasu (dalej „Subskrypcja”) zgodnie z Cennikiem.

 3. Subskrypcje odnawialne na okres 1 (jednego) miesiąca oraz okres 3 (trzech) miesięcy są zawierane na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych – w przypadku subskrypcji na okres 1 miesiąca oraz trzy miesiące liczone jako 90 kolejnych dni kalendarzowych – w przypadku subskrypcji na okres trzech miesięcy.

 4. Subskrypcja jednorazowa na okres 3 miesięcy oraz Subskrypcja jednorazowa na okres 12 miesięcy jest umową na czas określony i kończy się wraz z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta.

 5. Przy rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien:

  1. wybrać rodzaj Subskrypcji z listy dostępnych: tj. "1 miesiąc", „3 miesiące subskrypcja odnawialna”, „3 miesiące subskrypcja jednorazowa” lub „12 miesięcy”;

  2. złożyć w Serwisie zamówienie poprzez użycie przycisku „Wybieram” oraz założenie konta w Serwisie.

 1. Świadczenie Usługi VOD trwa od momentu zawarcia Umowy aż do momentu jej rozwiązania w wyniku:

  1. anulowania Subskrypcji przez Użytkownika (skutkującej wypowiedzeniem Umowy) najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego;

  2. braku środków na karcie płatniczej Użytkownika i pięciu nieudanych próbach obciążenia karty;

  3. upływu okresu na jaki została zawarta Subskrypcja (dotyczy Subskrypcji jednorazowej na okres 3 miesięcy oraz Subskrypcji jednorazowej na okres 12 miesięcy).

 1. Anulowania subskrypcji można dokonać w Panelu Użytkownika klikając przycisk „Anuluj subskrypcję”.

§ 4

 1. Za dokonanie zapłaty ceny za dostęp do Usługi VOD uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Piotr Suski.

 2. Piotr Suski nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.

 3. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Piotr Suski, termin rejestracji w Serwisie może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Piotr Suski jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Użytkownika oraz wskazać nowy, przybliżony termin rejestracji. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika – może on odstąpić od Umowy, zaś dokonana płatność zostanie Użytkownikowi zwrócona.

 4. Dostęp do Serwisu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Piotr Suski potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności. 

§ 5

Płatności za dostęp do Usługi VOD można dokonać w sposób wybrany w momencie składania rejestracji w Serwisie. Piotr Suski udostępnia następujące formy płatności za dostęp do Usługi VOD:

 1. poprzez szybkie płatności PayU;

 2. kartą płatniczą – obsługiwane karty płatnicze to Visa, Mastercard, Maestro, przy czym pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności;

 3. poprzez PayPal.

§ 6

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym z Materiałów Audiowizualnych, jest dopuszczalne wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 2. W ramach Usługi VOD udziela Użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej i ograniczonej licencji na odtwarzanie Materiałów Audiowizualnych wyłącznie do Użytkownika (na własny użytek). Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik nie nabywa prawa do:

  1. publicznego prezentowania, rozpowszechniania, udostępniania i wszelkiego innego wykorzystywania Materiałów Audiowizualnych w jakiejkolwiek formie;

  2. nagrywania lub innego utrwalania Materiałów Audiowizualnych,

  3. sprzedaży, najmu, dzierżawy, licencjonowania i innego rozporządzania Materiałami Audiowizualnymi, w szczególności w celach komercyjnych lub innych celach, które mają skutkować osiągnięciem przychodu przez Użytkownika.

 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 4. Dostępność Serwisu, w tym Materiałów Audiowizualnych, dla Użytkownika przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.

 5. Serwis jest dostępny wyłącznie na następujących Platformach sprzętowych spełniających wymagania techniczne określone w Regulaminie, tj. przeglądarkę internetową, Aplikację Mobilną - Android, Aplikację Mobilną - iOS.

 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do aktualnej zawartości Usługi VOD. Aktualny wykaz zawartości Usługi VOD jest dostępny w Serwisie. Piotr Suski może zmienić zawarte w Serwisie dane, w tym Materiały Audiowizualne, w dowolnie wybranym przez siebie momencie, po wcześniejszym uprzedzeniu Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre Materiały Audiowizualne mogą być dostępne w ramach Usługi VOD jedynie przez określony czas ze względu na ograniczenia prawne nałożone przez właścicieli treści. Zmiany, modyfikacje lub aktualizacje zawartości Usługi VOD oraz inne zmiany wyglądu Serwisu nie uważa się za zmianę Umowy lub Usługi VOD.

 7. Piotr Suski oświadcza, że w ramach Usługi VOD mogą zostać uruchomione usługi dodatkowe, np. treningi na żywo i mogą one być udostępniane Użytkownikowi bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany w usługach dodatkowych są uzależnione od aktualnie przyjętych decyzji Piotr Suski i nie stanowią zmiany Umowy.

 8. Korzystanie z Usługi VOD wymaga pozostawania zalogowanym w Serwisie podczas tego korzystania.

 9. Użytkownik może jednocześnie korzystać z Materiałów Audiowizualnych poprzez zalogowanie na nie więcej niż jednej Platformie Sprzętowej spośród maksymalnie czterech Platform sprzętowych zarejestrowanych przez niego w ramach Serwisu.

§ 7

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z udostępnionych Materiałów Audiowizualnych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Piotr Suski oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Działania Użytkownika wykraczające poza udzieloną licencję stanowią naruszenie Regulaminu.

 4. Dostęp do Serwisu, Usługi VOD lub Materiałów Audiowizualnych może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik: 

  1. wykorzystuje Serwis, Usługę VOD lub Materiały Audiowizualne do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

  2. utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, Usługi VOD lub Materiałów Audiowizualnych, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;

  3. podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;

  4. udostępnia login lub hasło do swojego konta w Serwisie innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;

  5. zamieszcza w Serwisie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;

  6. stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usług VOD w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);

  7. dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

 1. Zablokowanie dostępu do Usługi VOD skutkuje rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 8

 1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest, aby Użytkownik:

  1. posiadał dostęp do Internetu (o parametrach podanych poniżej),

  2. korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową o danych podanych poniżej,

  3. posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.

 1. Do korzystania z Serwisu i Usługi VOD niezbędne jest, aby Użytkownik posługiwał się urządzeniem oraz spełniał wymagania techniczne określone poniżej:

  1. w przypadku wszystkich urządzeń:

   1. Łącze internetowe pozwalające na oglądanie filmów w pełnej jakości:

    1. jakość SD 480p - minimum 2 Mb/s, zalecane 3 Mb/s

    2. jakość HD 1080p - minimum 5 Mb/s

   2. powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Materiałów Audiowizualnych;

   3. korzystanie ze strony www.piotrsuski.pl;

   4. włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej;

  2. w przypadku komputerów/laptopów za pośrednictwem przeglądarki www:

   1. zainstalowana przeglądarka internetowa wskazana poniżej:

    1. Google Chrome (wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz)

    2. Mozilla Firefox wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz) 

    3. Microsoft Edge (wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz) 

    4. Safari (Mac, wersja: najnowsza i jedna pełna wersja wstecz) 

Dodatkowe informacje o obsłudze przeglądarek: 

 • Przeglądarka musi obsługiwać Widevine, PlayReady lub Fairplay DRM. 

 • Może się zdarzyć, że przeglądarka lub konkretna wersja przeglądarki nie będzie obsługiwana, jeśli dostawca DRM (Google, Microsoft lub Apple) zablokuje ją. 

 • Przeglądarka pochodzi z oficjalnego i publicznego źródła (nie jest to wersja beta, ani developerska). Wymagania sprzętowe: 

 • Windows: minimum Procesor Intel i3, 1,5 GHz lub szybszy z 4 GB pamięci RAM. Windows 8.1 lub nowszy

 • Mac: minimum Procesor Intel i3, 1,5 GHz lub szybszy, 4 GB RAM / 128 MB VRAM. High Sierra lub wyższa.

 • zainstalowane aktualne sterowniki karty graficznej, dostarczone przez producenta komputera;

 • nie jest możliwe odtwarzanie w maszynie wirtualnej, emulatorze bądź sesji Remote Desktop;  1. w przypadku urządzeń mobilnych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej:

   1. posiadanie wspieranego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android z najnowszą wersją systemu lub wersją systemu cztery pełne wersje wstecz

   2. posiadanie wspieranego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android z najnowszą wersją systemu lub wersją systemu cztery pełne wersje wstecz

   3. do korzystania z funkcji integracji z aplikacją Spotify i/lub Apple Music, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji tych aplikacji  1. w przypadku telewizorów obsługujących Aplikację Android TV:

   1. posiadanie wspieranego telewizora wyposażonego w system Android TV;

   2. wspieramy Android TV w wersji najnowszej lub wersją systemu trzy wersje wstecz.

 1. Piotr Suski nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu w przypadku, gdy Platforma sprzętowa Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.

 2. Piotr Suski nie gwarantuje prawidłowego działania funkcji zależnych od działania aplikacji lub zewnętrznych bibliotek innych dostawców w tym integracji z aplikacją Spotify i/lub Apple Music.

 3. Z uwagi na niezależne od Piotr Suski ograniczenia techniczne infrastruktury niezbędnej do świadczenia Usługi VOD, Piotr Suski zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitów w sprzedaży dostępu do Usługi VOD. 

 4. Piotr Suski dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, Piotr Suski nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu i Usługi VOD.

 5. Obowiązkiem Użytkownika, przed rejestracją w Serwisie i zawarciem Umowy, jest sprawdzenie, czy posiadane przez niego Platformy sprzętowe spełniają wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości, Użytkownik ma prawo zwrócić się do Piotr Suski z wnioskiem o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

 6. Ze względu na niezależne od Piotr Suski właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Serwisu na Platformach sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Serwisu na Platformach sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.

 7. Za transmisję danych obejmujących pobranie Aplikacji Mobilnej, jak też korzystanie z Serwisu oraz z Materiałów Audiowizualnych za pomocą Aplikacji Mobilnej może zostać naliczona opłata zgodna z cennikiem operatora GSM, który świadczy usługi telekomunikacyjne dla danego Użytkownika.

 8. Funkcjonowanie Serwisu lub Usługi VoD wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu lub Usługi VoD. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, Piotr Suski dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie. 

 9. Podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu Użytkownika są zapisywane krótkie informacje tekstowe zwane „plikami cookies”. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania Serwisu.

§ 9

 1. Użytkownik, będący konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego), tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł z Piotr Suski. Umowę może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – bez podania przyczyny – odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy tj. Usługi VOD.

 2. Ze względu na naturę Usługi VOD, która jest świadczona na żądanie Użytkownika, w przypadku Umowy, która jest zawierana na odległość, Piotr Suski rozpoczyna świadczenie Usługi VOD po otrzymaniu od Użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę jest składane przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.

 3. Odstąpienie od Umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia o odstąpieniu dokonanego: 

  1. na piśmie na adres: Piotr Suski, ul. Książkowa 9D/104, 03-134 Warszawa lub 

  2. drogą e-mail’ową na adres: piotrsuski@icloud.com

 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnym na piotrsuski.pl/regulamin

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. 

 4. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: Załącznik nr 1: wzór formularza odstąpienia od umowy.

 5. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 27 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta biegnie od dnia zawarcia umowy (art. 28 pkt 2 tej ustawy).

 6. W razie odstąpienia od Umowy, Użytkownik, jest zobowiązany dostarczyć kserokopię faktury VAT lub paragonu, otrzymanej/otrzymanego od Piotr Suski.

 7. Po odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, Piotr Suski zwraca zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

§ 10

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Piotr Suski.

 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, w tym informacje do których podania Piotr Suski jest zobowiązane na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.piotrsuski.pl/politykaprywatnosci

§ 11

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres korespondencyjny Piotr Suski lub drogą elektroniczną na adres piotrsuski@icloud.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: www.piotrsuski.pl/kontakt

 2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać:

 3. imię i nazwisko Użytkownika, oraz adres e-mail użyty przy rejestracji i logowania w Serwisie; Użytkownik może wskazać także dodatkowe dane do kontaktu

 4. określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji;

 5. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

 6. podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 7. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 

 8. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Piotr Suski niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 9. Piotr Suski niezwłocznie potwierdza wpłynięcie reklamacji.

 10. Piotr Suski udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeśli w takiej formie złożono reklamację lub Użytkownik wyraził zgodę na odpowiedź w tej formie, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 11. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

 12. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania przez Użytkownika Ceny należnej Piotr Suski z tytułu korzystania z Serwisu.

 13. Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Użytkownikiem Umową, która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 14. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem, bez konieczności korzystania z sądownictwa polubownego.

§ 12

 1. Serwis oraz każdy jego element, w tym w szczególności: znaki towarowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe (slogany), loga, grafika, obrazy, rysunki, fotografie i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, należą lub przysługują Piotr Suski oraz podlegają ochronie prawnej.

 2. Zawartość Serwisu, w szczególności Materiały Audiowizualne, podlegają ochronie prawnej.

 3. Żadna część Serwisu, w tym w szczególności jego nazwa handlowa, slogany (tj. hasła reklamowe), logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Piotr Suski.

 4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe Piotr Suski lub osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

 5. Z chwilą przesłania przez Użytkownika do Serwisu zdjęcia, filmu lub jakiegokolwiek innego materiału ("Utwór"), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Piotr Suski nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Piotr Suski do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji w stosunku do każdego z Utworów:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;

  2. współdzielenie przez Piotr Suski linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook;

  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  4. wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;

  5. wprowadzanie przez Piotr Suski modyfikacji do Utworów;

  6. wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami komercyjnymi, biznesowymi lub gospodarczymi Prowadzącego Serwis lub jego następców prawnych oraz partnerów handlowych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Prowadzącego Serwis lub Serwisu, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Prowadzącego Serwis;

  7. wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów.

 1. Ponadto Użytkownik:

  1. wyraża zgodę na wykorzystanie Utworów przez Piotr Suski w celach promocyjnych i marketingowych, także do promocji Serwisu, w szczególności Utworów z udziałem Użytkownika, co obejmuje również zezwolenie na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika utrwalonego na przesłanych Utworach w Internecie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

  2. oświadcza, że jest autorem nadesłanego przez siebie Utworu oraz, że Utwór ten nie narusza praw osób trzecich, ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku takiego naruszenia ponosi za to wszelką odpowiedzialność.

§ 13

Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed skorzystaniem z porad i treningów udostępnianych w ramach Serwisu Użytkownik musi być świadomy swojego stanu zdrowia. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem treningów skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem, w celu wykluczenia przeciwwskazań do stosowania restrykcyjnych diet, suplementacji oraz wykonywania wymagających ćwiczeń fizycznych.

§ 14

 1. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi. 

 2. Piotr Suski informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.piotrsuski.pl oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 3. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. 

 5. Piotr Suski nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Piotr Suski nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;

  2. szkody wywołane korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi VOD w sposób sprzeczny z Regulaminem;

  3. awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będą skutkiem czynników niezależnych od Piotr Suski.

 1. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2021 r.ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)– Adresat [w tym miejscu Abonent powinien wpisać imię i nazwisko lub nazwę Abonenta, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Abonenta(-ów)

– Adres Abonenta(-ów)

– Podpis Abonenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Regulamin: Cytat
bottom of page